Advokat & families behandling af personoplysninger – databeskyttelse

Advokat & familie behandler personoplysninger, når du benytter vores hjemmeside, når du indgår i en klientrelation, og hvad der kan sidestilles hermed. Du kan her læse nærmere om advokat og families politik for behandling af personoplysninger.

Advokat og familie ønsker at sikre dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af, og vi anbefaler derfor, at du gennemlæser hele politikken, så du er bekendt med dine rettigheder.

Vores persondatapolitik bygger på og henviser i det store hele til Databeskyttelsesforordningen (link til forordningen; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA) og Databeskyttelsesloven (link til loven; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/502).   

1. Indsamling af oplysninger

Advokat & familie indsamler personoplysninger, når du benytter kontaktformularen på vores hjemmeside, når du er til møde med advokaten, eller i forbindelse med sagens behandling f.eks. fra en modpart, en domstol eller øvrige tredjeparter. Tilsvarende gælder for alle klientrelationer, hvor der vil være enten samtykke, et retskrav, en retlig forpligtelse, kontraktforhold (klientrelation), eller forfølgning af en legitim interesse som overstiger din interesse, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder 

De personoplysninger, som advokat & familie indsamler kan eksempelvis være dit navn, e-mail, telefonnummer eller andre identifikationsoplysninger. Oplysningerne opbevares på en fysisk/digital sag, såfremt du indgår i en klientrelation og giver samtykke.

Formålet med indsamlingen af oplysninger er at besvare din forespørgsel/henvendelse eller levere en rådgivningsydelse. Hvis du henvender dig, så accepterer du at blive kontaktet af os – enten via e-mail, pr. telefon eller lignende. Advokat & familie kontakter dig alene som led i en klientrelation og for at varetage din interesse i henhold til sagen.

Du kan altid tilkendegive, at du ikke fremover ønsker at modtage henvendelser fra os. 

2. Videregivelse af personoplysninger

Advokat & familie videregiver ikke dine oplysninger eksternt, medmindre du har samtykket eller der er hjemmel i lov hertil. Endvidere kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre, i det omfang det følger af lovgivningen, eller hvis vi bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

Dine personoplysninger vil ikke blive behandlet af tredjepart eller overført til andre lande uden for EU/EØS.

3. Den registreredes rettigheder

Når der behandles personoplysninger om dig, har du visse rettigheder. Disse rettigheder følger af Databeskyttelsesforordningens art. 13-22. I det følende vil udvalgte blive gennemgået.

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, som advokat & familie behandler om dig, og du har desuden ret til gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du får indsigt/gør indsigelse ved at rette henvendelse på kontakt@advokatogfamilie.dk og/eller ved direkte henvendelse på 42 90 99 91.

Hvis du ønsker, at advokat & familie berigtiger eller sletter personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser, telefonopkald eller andet fra os, kan du rette henvendelse til os. Dette kan ske på på kontakt@advokatogfamilie.dk og/eller ved direkte henvendelse på 42 90 99 91.

Du har ret til dataportabilitet, hvilket indebærer, at du har ret til at kræve de personoplysninger, som advokat & familie behandler, udleveret eller overført til en anden dataansvarlig, såfremt behandlingen af persondata beror på samtykke eller nødvendigheden for gennemførelse af en kontrakt, og at behandlingen foregår med automatiske midler. Herudover kan du anmode om, at persondata overføres direkte fra den ene dataansvarlige til den anden dataansvarlige, hvor det er teknisk muligt.
Personoplysningerne overføres/udleveres i et struktureret og almindelig anvendt maskinlæsbart format. Dette kan ske på kontakt@advokatogfamilie.dk og/eller ved direkte henvendelse på 42 90 99 91.

4. Lagring af oplysninger

Advokat & familie opbevarer ikke dine oplysninger længere end nødvendigt. Det vil sige, at dine oplysninger kun opbevares så længe det er nødvendigt for at give dig den fornødne og kompetente rådgivning.   

5. Beskyttelse af personoplysninger

Advokat & familie passer på dine personoplysninger, og vi har implementeret både organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

6. Datatilsynet

Datatilsynet fungerer som den danske tilsynsmyndighed i forhold til GDPR.

Du kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.