Familieretten

Familieretten træffer afgørelse i de komplekse sager, hvor konfliktniveauet er højt, eller hvor forhold som vold, misbrug eller overgreb m.m. spiller en rolle.

Familieretten træffer afgørelser om barnets bopæl, samvær og forældremyndighed samt tvangsfuldbyrdelse af hhv. bopæl, samvær og forældremyndighed.

Det er Familierettens opgave at sikre en samlet løsning for hele familien og kan for at opnå dette vælge at sende en sag tilbage til Familieretshuset til yderligere behandling og konfliktløsning.

Retssag i Familieretten

Før retssagen – telefonmøde

Sendes din sag i Familieretten, vil enten du eller din advokat blive orienteret herom. Kort tid efter aftales et telefonmøde, hvor det aftales, hvordan sagen mest hensigtsmæssigt behandles ved retten. Du skal ikke selv deltage i telefonmødet – det er kun dommeren og begge forældres advokater.

Ved telefonmødet fastsætter retten desuden en frist for advokaternes indgivelse af processkrifter, som er en skrivelse til retten, hvor det oplyses, hvad du ønsker retten skal bestemme og hvorfor. Til sidst aftaler dommeren og advokaterne, hvornår sagen kan komme for retten.

Det varier meget, hvor hurtig retten er – nogle er hurtigere end andre – men du skal regne med, at der går et par måneder, før du hører fra retten.

Advokat og fader i snak omkring samvær med børn

Selve retssagen

Ved hovedforhandlingen, dvs. den dag sagen er for retten, skal der afgives forklaring. Din egen advokat stiller dig spørgsmål, hvorefter modpartens advokat kan stille supplerende spørgsmål. Modparten giver på samme måde forklaring, og din advokat stiller supplerende spørgsmål.

Møderne i retten foregår i ro og orden, og din advokat er der til at støtte, hjælpe og varetage dine interesser.

Hvis dommen ikke overholdes

Tvangsfuldbyrdelse

Tidligere var det fogedretten, der skulle tvangsfuldbyrde/gennemtvinge afgørelser om samvær, bopæl og forældremyndighed. Fra den 1. april 2019 er det Familieretten, der behandler sagerne, og det er den ret i den retskreds, hvor barnet opholder sig, der træffer afgørelse.

Kriteriet for gennemtvingelse af samvær er, at det skal ske af hensyn til barnet og være i barnets bedste interesse. Barnet skal skånes for forældrenes konflikt, idet samværet skal ske for barnets skyld og ikke for forældrenes.

 

Familieretten kan udskrive bøder

Træffer Familieretten afgørelse om at samværet skal gennemtvinges, og den ene forælder fortsat ikke vil udlevere barnet, kan denne forælder pålægges bøder.

Alternativt kan Familieretten gennemtvinge samværet med politiets hjælp. Det kræver dog at forældrene først har deltaget i børnesagkyndig rådgivning. Når samværet gennemtvinges, tilbageholder politiet den forælder, der ikke vil udlevere, og en børnesagkyndig og en repræsentant fra kommunen er med til at hente barnet.

 

Klar til at hjælpe

Oplever du samværsrelaterede problemer f.eks. at du ikke får lov til at se dit barn, eller at du ikke ønsker at udlevere dit barn til den anden forælder, så kontakt os og få hjælp.

Jeg brænder for børnesagerne og er klar til at hjælpe dig. Med mange års erfaring inden for området, sørger jeg for at du bliver hørt og kommer til orde – jeg handler i din og dit barns bedste interesse.