Familieretshuset

Familieretshuset svarer til den offentlige myndighed, der tidligere hed Statsforvaltningen, og rummer en række nye tiltag, hvor barnets tarv er det centrale.

Alle sager starter i Familieretshuset, og de sager, som ikke vurderes at være indgribende for barnet, afgøres også her. Hovedreglen er, at en ændring fra en 7/7-ordning til en 8/6-ordning ikke er indgribende, men derimod vil en ændring fra en 7/7-ordning til en 9/5-ordning være indgribende. Det er dog altid en konkret vurdering i forhold til det enkelte barn, om en ændring er indgribende eller ej.

De mere komplekse sager videresendes til og afgøres i Familieretten.

I Familieretshuset kan I få hjælp og rådgivning i forhold til at håndtere uoverensstemmelser om jeres fælles børn vedr. bl.a. bopæl, samvær og forældremyndighed. Der er i særligt fokus på konflikthåndtering.

Med Familieretshuset er oprettet en særlig børneenhed, der yder støtte og rådgivning til børn. Herudover foretager de børnesagkyndige undersøgelser og børnesamtaler.

Opstart af sag i Familieretshuset

Såfremt du ønsker at starte en sag i Familieretshuset om bopæl, samvær eller forældremyndighed, skal du gøre det via deres hjemmeside, hvor du skal udfylde og indsende et ansøgningsskema. Enhver henvendelse skal ske digitalt, ellers afvises den.

Når Familieretshuset har modtaget din ansøgning, bliver den screenet, og inden for fem hverdage sendes den videre til sagsbehandling. Der er tre spor: grøn sag (enkel sag), gul sag (mindre enkel sag) og rød sag (kompleks sag). Er der mere end en sag med samme forældre, kan sagerne behandles samlet.

Advokat og fader i snak omkring samvær med børn

Grøn sag

De grønne sager kategoriseres som enkle sager og er kendetegnet ved enighed mellem forældrene. Familieretshuset skal kun hjælpe med at registrere eller godkende aftalen. Der er som regel kun brug for registrering af aftalerne om delt bopæl, anmeldelse af aftaler om forældremyndighed, udstedelse af separations- og skilsmissebevilling, anerkendelse af faderskab/medmoderskab, navne, og børne- og ægtefællebidrag. De grønne sager behandles generelt på skriftligt grundlag.

Gul sag

Hvad kendetegner en gul sag?

De gule sager kategoriseres som de mindre enkle sager. Der er en forventning om, at parterne selv kan nå frem til en løsning ved at deltage i rådgivning og konfliktløsning i Familieretshuset. Udgangspunktet er således, at afgørelsen ikke behøver at blive truffet af en domstol.

 

Sådan foregår det

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet på Familieretshusets hjemmeside, og sagen er blevet screenet, vil Familieretshuset indkalde begge forældre til et møde. Til mødet bliver forældrene tilbudt rådgivning, konfliktmægling og kursus i forældresamarbejde.

Bliver det på mødet konstateret, at der er særlige forhold vedr. vold, psykisk sygdom, overgreb, misbrug, m.m., ændres sagen til en rød sag.

Er det ikke muligt at opnå enighed mellem forældrene, indhenter Familieretshuset oplysninger om begge parter og barnet og afholder børnesamtale. Herefter indkaldes forældrene til et opfølgende møde. Er det fortsat ikke muligt at opnå enighed om bopæl, samvær og forældremyndighed, bliver sagen videresendt til Familieretten.
Familieretshuset træffer afgørelse om kontaktbevarende samvær, sædvanligt samvær (når der ikke er tale om større ændringer), midlertidige afgørelser om samvær, bopæl og forældremyndighed. Disse afgørelser kan påklages til Familieretten.

 

Rød sag

Hvad kendetegner en rød sag?

De røde komplekse sager er kendetegnet ved konflikter og risikofaktorer, der i særlig grad gør at børnene er udsatte. De involverer ofte flere problematikker foruden uenighederne om samvær, bopæl og forældremyndighed – det kan være højt konfliktniveau, vold, psykisk sygdom, overgreb, misbrug m.m.

Sagerne starter i Familieretshuset, men afgøres i Familieretten. Inden sagen sendes videre til Familieretten vil forældrene blive sat i kontakt med et tværgående team af børnesagkyndige og jurister med børne- og familiefaglig tilgang.

Sådan foregår det

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet på Familieretshusets hjemmeside, og sagen er blevet screenet, vil Familieretshuset hurtigst muligt sende en plan for behandlingen af sagen til begge forældre. Familieretshuset kontakter også kommunen, og de forsøger sammen at finde nogle helhedsorienterede løsninger for familien om bopæl, samvær og forældremyndighed.Herefter vil begge forældre blive indkaldt til et møde i Familieretshuset, hvor kommunen også kan deltage. Bliver forældrene ikke enige, laver Familieretshuset en sagsfremstilling, som de sender til afgørelse ved Familieretten.

Børneenhed

Det centrale i det nye skilsmissesystem er barnets trivsel, ve og vel. I Familieretshuset er derfor etableret en børneenhed, der fungerer som barnets kontakt til systemet, når forældrene skal skilles. Formålet er at inddrage børnene og sikre, at de berøres mindst muligt af forældrenes uenighed.

Børneenheden har til opgave at hjælpe og støtte børn, der er berørt af familieretlige problemstillinger og børnesagkyndig oplysning af familieretlige sager.

Der tilbydes hjælp og støtte med udgangspunkt i det enkelte barns behov. F.eks. kan der udpeges en børnesagkyndig kontaktperson, ved at sørge for bisidder, eller der kan tilbydes børnesagkyndig rådgivning eller støtte samt mulighed for at deltage i børnegrupper. Børneenheden afholder desuden børnesamtaler og udfærdiger børnesagkyndige undersøgelser og erklæringer både i de sager, som behandles i Familieretshuset og i Familieretten og Landsretten.

 

Kommunen

Kommunens initiativret

I medfør af det nye skilsmissesystem kan kommunen starte en sag i Familieretshuset, hvis den mener, at en afgørelse om bopæl, samvær eller forældremyndighed kan forhindre en aktuel tvangsanbringelse af barnet uden for hjemmet.

Har kommunen startet en sag, undersøger Familieretshuset forholdene og udveksler oplysninger med kommunen. Såfremt Familieretshuset er enig i kommunens vurdering, vil sagen blive betragtet som en rød sag.

Hvis en sag er startet på kommunens initiativ, kan Familieretshuset ikke træffe midlertidig afgørelse om bopæl og forældremyndighed.

 

Beskikket advokat

Familieretshuset kan beskikke en advokat for forældrene i de sager, der indledes på kommunens initiativ. Forældrene skal ikke opfylde betingelserne for fri proces, eftersom beskikkelsen sker uafhængigt af forældrenes økonomi.