Om os

Advokat Tine Hessner Prip

Tine Hessner Prip (født 1974) er uddannet juridisk kandidat fra Københavns Universitet i 2003 og fik sin advokatbestalling i 2007. Tine har i alle årene beskæftiget sig med forældreansvarssager.

Tine stiftede i 2018 firmaet advokat & familie.

Ved siden af sit arbejde som familieadvokat, har Tine også flere års erfaring med bestyrelsesarbejde i et kvindekrisecenter.

Tine lægger i sit arbejde stor vægt på at yde en kompetent og saglig rådgivning, og du kan som klient forvente, at hun sætter sig grundigt ind i din situation og foretager en ordentlig – og ikke mindst ærlig – vurdering af din sag.

Tine sætter en ære i, at hendes klienter føler sig trygge igennem sagsforløbet og at der arbejdes henimod den bedste løsning i sagen. Tine har altid fokus på at undgå enhver form for konfliktoptrapning.

Tine er gift og har tre børn, som er født i henholdsvis 2005, 2008 og 2011.

Tine taler dansk, norsk og engelsk.

Advokat (L) Pernille Mary Marie Lauritsen

Pernille Mary Marie Lauritsen (født 1974) er uddannet juridisk kandidat fra Københavns Universitet i 2013 og har siden da beskæftiget sig med sager inden for familieretten og strafferetten.

Inden for familieretten beskæftiger Pernille sig primært med forældreansvarssager, herunder sager om børns bopæl, forældremyndighed og samvær, samt tvangsfjernelsessager. Disse sager er altid følelsesmæssigt tunge for de involverede parter. I straffesagen er der altid meget på spil for klienten, og inden for begge områder, lægger Pernille vægt på, at du som klient forstår processen og selv er med i hele forløbet omkring din sag.

Pernille har været ansat i Politiet som politiassistent gennem 11 år, og har blandt andet været udstationeret i Grønland i 2 år. Det gør, at Pernille har en vis ballast og et solidt fundament. Der betyder, at hun er vedholdende, og står ved det, hun siger og gør. Det betyder også, at Pernille kan sin strafferet ud og ind.

Pernille har erfaring som underviser, og har blandt andet undervist i civilretlige emner på politiskolen.

Pernille har møderet for Landsretten.

Generelt om advokat & familie

advokat & familie er etableret på følgende adresse: Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.

Vi kan kontaktes på telefonnummer +45 42 90 99 91 samt på e-mail kontakt@advokatogfamilie.dk.

Direkte mail til Tine: thp@advokatogfamilie.dk

Direkte mail til Pernille: pl@advokatogfamilie.dk

Vi er begge medlem af Advokatsamfundet og Danske Familieadvokater.

Advokat Tine Hessner Prip har klientkonto i Nordea og advokat Pernille Lauritsen har klientkonto i Jyske Bank. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Advokat & familie anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. advokat & familie er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokat & familie og/eller utilfredshed med advokatens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Står du i en svær situation?

Udfyld nedenstående, og vi kontakter dig hurtigst muligt.