Tine Hessner Prip

Jeg er født i 1974 og er ud af en større advokatfamilie. Jeg er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2003 og fik min bestalling som advokat i 2007.

Ved siden af mit arbejde som familieadvokat, har jeg også flere års erfaring med bestyrelsesarbejde i et kvindekrisecenter.

I mit arbejde lægger jeg stor vægt på at yde en kompetent og saglig rådgivning, og det er vigtigt for mig, at mine klienter føler, at deres sag er i trygge hænder. Jeg tager afstand fra konfliktoptrappende adfærd og har et princip om ærlighed ift. min vurdering af din sag.

I mit privatliv er jeg gift og har tre børn fra henholdsvis 2005, 2008 og 2011.

Advokat & familie er medlem af Danske Familieadvokater.

Sprog: dansk, norsk og engelsk.

Profil af familieadvokat Tine Hessner Prip specialist i familieret

Generelt om advokat & familie

Advokat & familie er etableret på følgende adresse:

Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.
Vi kan kontaktes på telefonnummer +45 42 90 99 91 samt på e-mail kontakt@advokatogfamilie.dk.
Vores CVR-nummer er 39070790.

advokat & familie er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.
advokat & familie har klientkonto i Handelsbanken.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Advokat Tine Hessner Prip, som er ejer af advokat & familie, blev beskikket i 2007 og er medlem af Danske
Familieadvokater.

Advokat Tine Hessner Prip er ansvarsforsikret hos Tryg. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed
udøvet af advokat & familie, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat & familie anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

advokat & familie er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god
advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt
gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside
www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokat & familie og/eller utilfredshed med advokatens adfærd,
kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28,
1306 København K, www.advokatnaevnet.dk